14 februari, 2018

Värdegrund & arbetssätt

Om bakgrundskontroller och due diligence

Informationsbild om ansvarVi genomför bakgrundskontroller åt företag inom såväl offentlig som privat sektor inför t ex anställningar, ingång av samarbete, bolagsförvärv eller investeringar. Syftet är att minimera det risktagande som uppstår i samband med att en ny relation ska initieras. Att göra bakgrunds- kontroller och due diligence förekommer nu alltmer. Det kan betraktas som en förhållandevis billig investering för att värna om företagets intressen. En felrekrytering eller ett ogynnsamt partnerskap kan få negativ inverkan på företagets varumärke och framtida förvärv eller investeringar kan i slutändan bli mycket kostsamma.

 


Etik och integritet

Informationsbild om integritet och etikVarje bakgrundskontroll i en rekrytering genomförs med samtycke ifrån personen som kontrolleras och den kan när som helst dras tillbaka. Däremot erbjuder vi due diligence utan andra partens godkännande. Hantering av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. All information som kommer fram kopplad till personuppgifter är strängt konfidentiell och raderas hos hos senast 48 timmar efter leverans.

 

 


Tillvägagångssätt och leverans

Information om leveransVi hämtar informationen ifrån offentliga källor såsom myndigheter, statliga verk, rättsinstanser, sociala medier men även ifrån välrenommerade databaser. Därefter analyseras materialet för att identifiera områden, som kan bedömas som avvikande eller onormala. Samtliga leveranser sker i en skriftlig rapport med riskmarkörer och sammanfattande analys. Vid behov följs leveransen även upp av ett telefonmöte med dig som kund. Om avvikelser finns med i kontrollen lämnar vi även frågeställningar inför kommande samtal.

 

 


Kundens ansvar

Informationsbild om kundens ansvarDå informationen i rapporten betraktas som känslig är det vår rekommendation, att inte lagra, reproducera eller använda innehållet till annat ändamål än för det specifika uppdraget. När rapporten levererats ligger ansvaret hos dig som kund att hantera informationen enligt PUL och gällande GDPR-regler.